Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád Praktické školy jednoleté a dvouleté

15. 2. 2012

Š K O L N Í   Ř Á D  P R A K T I C K É   Š K O L Y   J E D N O L E T É

je vydán na základě zákona MŠMT ČR č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), příslušných podzákonných právních norem a po projednání na pedagogické radě dne 28. 8.  2006. se schválenou platností od 1. 9. 2006.

Školní řád praktické školy se člení na tyto kapitoly :

I.         Práva žáků

II.       Povinnosti žáků

III.     Poskytování a ochrana osobních údajů

IV.       Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

V.         Průběh vzdělávání, docházka do školy

VI.      Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  žáků

VII.    Zacházení s majetkem školy ze strany žáků

VIII.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

IX.      Pravidla pro seznámení žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

X.        Závěrečná ustanovení

 

I. Práva žáků

Žák má právo:

1.       na vzdělání a na účast ve výuce podle rozvrhu.

2.       na informace o průběhu svého vzdělávání.

3.       na odpočinek a volný čas, učitelé přesně dodržují dobu vyučovací hodiny.

4.     na zabezpečení informací, které podporují jeho duševní, morální a sociální rozvoj; na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku; na diskrétnost při sdělení důvěrných informací učiteli; na objektivní, spravedlivé hodnocení učebních výsledků a chování.

5.       říci slušnou formou svůj názor.

6.       vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.

7.    během vyučování se zeptat na věci, které se týkají daného předmětu. Zároveň má právo dostat odpověď, aniž by byl napomenut za vyrušování.

8.       se při vyučovací hodině napít.

9.       na ochranu osobních dat (zák. 101/2000 Sb.) a osobních věcí.

10.   na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.

11.   na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy.

12.   na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo v odůvodněných případech (např. onemocnění) potřebuje doplnit své znalosti.

13.   na respekt a toleranci, stejně tak se sám chová ke spolužákům a všem dospělým.

14.   na život a práci ve zdravém prostředí.

15.   nebýt ve školní jídelně nucen do jídla.

16. na to, aby s ním učitel nemluvil způsobem, jakým žák nemůže mluvit s učitelem (slovní ponižování a urážky, zesměšňování).

17.   na spravedlivé hodnocení učebních výsledků žáka bez ohledu na chování žáka.

18.   nebýt potrestán tím, že bude vyloučen z části nebo z celé vyučovací jednotky.

19.   aktivně se podílet na vnitřním životě školy. Svůj osobní názor (kritiku, pochvalu, připomínky, nápady) sděluje svým vyučujícím, výchovnému poradci, řediteli školy či do schránky důvěry.

ZÁVĚR:

Má – li žák pocit, že jeho práva jsou potlačována, postupuje dle sdělení bodu 19.  

Všichni žáci mají právo na to, aby se ve škole cítili dobře, bezpečně.

 

II. Povinnosti žáků

1.      Žáci dodržují školní řád, pravidla hygieny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž  byli seznámeni, ve škole i mimo školu. Respektují všechny povinnosti, které pro ně vyplývají i z výuky ve specializovaných pracovištích (dílny, tělocvična, posilovna, počítačová učebna – viz provozní řády), při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.

2.     Žáci dodržují zásady kulturního chování. Učitelům, zaměstnancům školy i jiným dospělým osobám vykají a zdraví je pozdravem „Dobrý den“, oslovují zaměstnance školy „Pane, paní s funkcí“.

3.    Žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Do školy vstupují určeným vchodem, který používají také k odchodu. Přijdou-li do školy po zahájení výuky, zazvoní, sdělí své jméno a požádají o vpuštění do školní budovy. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez vědomí učitele. O polední přestávce se nikdo z žáků ve školní budově nezdržuje. V šatně žáci nenechávají žádné cenné předměty (hodinky, mobilní telefony, peníze…).

4.      Po vstupu do školy se žáci v šatně přezouvají do zdravotně vhodných přezůvek se světlou podrážkou. V šatně je třeba dbát na čistotu a pořádek. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi se světlou podrážkou. V prostorách školy se žáci pohybují vhodně a slušně oblečeni. Na hodiny praktických činností, VV či TV nosí žáci pracovní či sportovní oděv. Škola neručí za škodu způsobenou umazáním nebo jiným poškozením běžného oděvu.

5.   Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin. O malých přestávkách bezdůvodně neopouští třídu, o velké přestávce se řídí pokyny stanoveného dozoru. Do tělocvičny, posilovny a odborných učeben vstupují žáci pouze s učitelem, totéž platí v případě zájmových činností. Na učitele zájmových činností čekají docházející i internátní žáci v šatně. V šatně jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu, v době polední přestávky v ní nepobývají.

6.     Na oběd chodí žáci s dozorem. V jídelně se řídí pokyny dozorujících učitelů a vychovatelů, dodržují pravidla slušného chování, stolování, váží si jídla a práce obsluhujícího personálu - kuchařek.

7.      Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu ostatních žáků. Nenosí do školy větší finanční částky, cenné věci a věci, které nejsou nezbytné pro výuku, v nutném případě předají cenné věci po dobu vyučování do úschovy učiteli.

8.     Mobilní telefon žák při vstupu do školy vypne a ponechá ho vypnutý po celou dobu pobytu ve škole. Při porušení tohoto ustanovení bude mobil zabaven a vydán rodičům.

9.     Pokud žák zjistí ztrátu, poškození osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli či vychovateli, který koná dozor, též svému třídnímu učiteli.

10.  Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je žákům školy zakázáno.

11.   Žáci jsou si vědomi i závažnosti problému hráčství, vandalismu, šikany, rasismu. Sami jim nikdy nepodlehnou a nebudou mlčením krýt ani ostatní.

12.   Ve škole i mimo školu žáci dodržují pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití, pomáhají slabším a postiženým spolužákům, popř. občanům.

13.   Žáci jsou zodpovědni za svoje chování a za výsledky ve vzdělávání. Respektují pokyny učitelů, vychovatelů a ostatních zaměstnanců školy a snaží se o dobrou spolupráci. Všechny úkoly plní co nejlépe podle svých schopností.

14.   Při účasti na akcích organizovaných školou (výlety, exkurze,…) jsou žáci povinni dodržovat všechna ustanovení školního řádu.

15.   Při udělení osobního volna, v rámci všech akcí pořádaných školou, přebírá žák odpovědnost sám za sebe. O udělení osobního volna rozhoduje pedagog na základě vyhodnocení rozumové vyspělosti žáka po předchozím poučení o bezpečnosti a písemném souhlasu rodičů.

16.   Žáci dbají na čistotu okolí školy, odpadky dávají do košů a nepoškozují keře, zeleň a další majetek.

 

III. Poskytování a ochrana osobních údajů

1.   Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznamovat škole (třídnímu učiteli) veškeré údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (údaje nutné pro vedení školní matriky) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáků, a změny v těchto údajích.

2.     Žák je povinen sdělit všechny potřebné údaje pro vedení školní matriky třídnímu učiteli na začátku školního roku v termínu jím stanoveném.

3.       Žák je povinen oznamovat škole tyto údaje pro vedení školní matriky:

a/ jméno a příjmení, rodné číslo, místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu;

b/ údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;

c/ údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen (včetně údaje o druhu postižení), nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut;

d/ údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

e/ jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

4.   Žák je povinen sdělit škole údaje o zdravotní pojišťovně, u které je evidován, a jméno ošetřujícího lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost (včetně telefonického spojení).

5.   Škola smí používat svěřené údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. jen k vlastním úředním potřebám.

 

IV. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

1.     Zákonní zástupci nezletilých žáků a v případě plnění vyživovací povinnosti u zletilých žáků mají právo

- na veškeré informace o žákovi.

- volit a být voleni do školské rady.

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte.

- na poskytování informací na třídních schůzkách, v konzultačních hodinách a při osobní účasti zákonného zástupce po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního roku. Narušovat v této souvislosti vyučování je nevhodné, nepřípustné.

2.     Zákonní zástupci nezletilých žáků a v případě plnění vyživovací povinnosti u zletilých žáků jsou povinni

- zajistit, aby žák řádně docházel do školy.

- se na vyzvání učitele nebo ředitele zúčastnit projednání závažných otázek,týkajících se vzdělávání žáka.

- respektovat oprávněné požadavky na plnění povinností, které učitelé v souladu se zákonem vznášejí vůči žákům.
 

V. Průběh vzdělávání, docházka do školy

1.  Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí.

2.  V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti řediteli školy.

3.     Žák je povinen účastnit se výuky podle školního rozvrhu hodin. Na vyučování přichází včas. Vyučování začíná: 

 

                pondělí - pátek             8:05  hod.   (budova školy je otevřena pro žáky 7.45 – 8.05 hod.)

4.       Výuka na PrŠ  je rozdělena do 5 dnů týdne, zpravidla po 5 – 8 hodinách denně.

5.       Vyučovací hodina trvá 45 minut.

6.       Časové rozvržení vyučovacích hodin:
 

 

                1. hodina                8.05 –   8.50
                2. hodina                9.00 –   9.45
                3. hodina              10.05 – 10.50
                4. hodina              11.00 – 11.45
                5. hodina              11.55 – 12.40
                6. hodina              12.50 – 13.35

 

odpolední vyuč.:                 7. hodina              13.30 – 14.15

                                               8. hodina              14.25 – 15.10

                                               9. hodina              15.20 – 16.05

 

7.      Způsob omlouvání  nepřítomnosti žáka

 

a)  Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti žáka. Omluvit lze žáka i telefonicky, popř. na záznamník, tel.: 569 624 502, 569 624 584

b)   Po návratu do školy – nejdéle však druhý den – je žák povinen předložit písemnou omluvenku (u nezletilých žáků vystavenou zákonným zástupcem) třídnímu učiteli, pokud tak neučiní, vzniká mu za tuto dobu nepřítomnosti neomluvená absence.

c)    Přesáhne-li nepřítomnost tři vyučovací dny, předloží žák svou omluvenku (v případě nezletilého žáka vystavenou jeho zákonným zástupcem) včetně potvrzení z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem.

d)   Ve zcela výjimečných případech může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti nepřesahující 3 dny vyučování.

e)       Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází jeho návštěvě u lékaře, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci.

f)       Při opakované nebo dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve vyučování, která přesáhne 30 % hodinové dotace předmětu, může být žák neklasifikován, protože vysoká absence nedává záruku toho, že žák získal ucelený přehled o učivu.

 

8.  Způsob odhlašování žáka ze školního stravování z důvodu nepřítomnosti

a)    Odhlásit žáka ze školního stravování z důvodu nepřítomnosti je třeba den před jeho plánovanou absencí, a to do11.00 hod. osobně nebo  telefonicky na tel. čísle 569 624 202.

b) Nelze-li dítě omluvit předem (např.nemoc), zákonný zástupce může pro dítě neodhlášenou stravu vyzvednout ve školní jídelně, a to v době od 11.15 hod. do 11.30 hod.

 

9. Uvolnění žáka ze školního vyučování

a)    Jedno – dvoudenní absence budou omlouvány třídním učitelem výjimečně, pouze ze závažných důvodů. Zná-li zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka důvod předem, předloží písemnou žádost třídnímu učiteli.

b)   Vícedenní absence žáka z rodinných důvodů (rodinné rekreace, rodinné události – svatba, pohřeb, …) musí být předem ústně projednána s třídním učitelem a písemně požádána ředitelka školy o uvolnění žáka z vyučování.

c)    V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v akutním  případě, na vyšetření a jiné plánované návštěvy lékaře se  žáci objednávají mimo vyučování.

d)   Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, je povinen dostavit se po vyšetření do školy a zapojit se do výuky.

 

10.   Zanechání vzdělávání

a)   Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy prostřednictvím třídního učitele písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložili důvody nepřítomnosti žáka; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvody nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

b)   Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonných zástupců. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.

c)    Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku a nebylo mu povoleno opakování ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.

 

Upozornění

Školy a zdravotnická zařízení jsou v souladu s § 10 odst.4 zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí povinny oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí konkrétní případy zanedbávání školní docházky, zahálčivého a nemravného života, neplnění povinností rodičů atd.

 

 

VI. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  žáků

1.   Žák je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.

2.  Každý žák musí být každoročně poučen formou proškolení o základních pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci vyučování a v průběhu akcí pořádaných školou. Proškolení se provádí na začátku školního roku. Školení provádí třídní učitel a záznam proškolení se provede do třídní knihy. Proškolení se provádí určeným pedagogickým pracovníkem také před nástupem třídy na exkurzi nebo výlet. Proškolení stvrdí žáci svým podpisem.

3.       V tělocvičně a v jiných odborných učebnách je žák povinen dodržovat platné provozní řády vyhlašované příslušným správcem. Úvodní proškolení žáků při výuce v odborných učebnách, tělocvičnách a dílnách provádí vyučující první vyučovací hodinu v září a provede záznam do třídní knihy. Přesun žáků na hodiny tělesné výchovy do tělocvičen umístěných v jiných budovách se v průběhu vyučování uskutečňuje pod dozorem vyučujícího tělesné výchovy.

4.      Každý žák a zaměstnanec školy používá pro specifické činnosti ochranný pracovní oděv a obuv. Používání ochranných osobních prostředků se řídí vnitřní směrnicí ředitele školy a u žáků požadavky na ochranné prostředky určují řády odborných učeben či dílen.

5.      Žákům je zakázáno nosit do školy a jejího areálu, držet či distribuovat nebo užívat alkohol, psychotropní látky a ostatní látky nepříznivě ovlivňující psychiku člověka a jeho sociální chování. Zákaz platí rovněž pro přinášení, držení či distribuování cigaret a kouření v budově školy. Výše uvedené platí i pro akce organizované školou.

6.       Žákům je zakázáno přinášet do školy vyšší částky peněz, cenné věci, jakož i věci rozptylující pozornost žáků (rádia, přehrávače), věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (zbraně, výbušniny, chemikálie), dále předměty a látky, které mohou způsobit požár. Rovněž je zakázáno vodit do budovy a jejího areálu zvířata s výjimkou vodicích a asistenčních psů pro žáky s postižením.

7.   Žák je povinen chovat se tak, aby svým chováním neponižoval ostatní žáky, tělesně či psychicky jim neubližoval nebo jiným způsobem (zastrašování, vyhrožování, vydírání, bití, loupeže, poškozování věcí a oděvu, nadávky, hanlivá pojmenování a urážky, pomluvy, přehlížení a ignorování jedince či skupiny osob atp.) neohrožoval jejich zdraví.

8.    Žák je povinen zdržet se jakýchkoliv útoků prostřednictvím elektronické komunikace, tzv. kyberšikany – posíláním sms zpráv, e-mailů, vyvěšováním urážlivých či ponižujících materiálů na internetových stránkách.

9.      Při úrazu je žák školy povinen poskytnout postižené osobě první pomoc. Úraz ihned nahlásit vyučujícímu a ten provede záznam do knihy úrazu. Doprovod žáka k dalšímu ošetření lékařem je možný jen dospělou osobou. Po ošetření žáka se o úrazu neprodleně uvědomí zákonný zástupce žáka. Zároveň uvědomí bezpečnostního technika školy.

 

 

VII. Zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1.    Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, respektuje a řídí se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.

2.    Žák udržuje v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, včetně těch, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. Vždy nosí do výuky studijní průkaz.

3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči bez dozoru vyučujícího. Z bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno otevírání oken, sezení na okenních parapetech a radiátorech.

4.    Žákům je zakázáno vstupovat do cizích tříd a cizích šaten a používat výtah bez doprovodu učitele.

5.    Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada. Třídní učitel sepíše protokol o vzniklé škodě a předá jej  zákonným zástupcům žáka, se kterými dohodne způsob opravy poškozené věci nebo finanční úhrady.

6.   Za ztrátu studijního průkazu je vybírán manipulační poplatek 20 Kč k úhradě vynaložených nákladů.

 


VIII. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výchovná opatření

 1.       Hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

a)      Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

b)    Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení v praktické škole jednoleté je vyjádřeno klasifikačním stupněm: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný .

Hodnocení chování: 1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé.  

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním,  prospěl(a), neprospěl(a).

 

c)  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

d)  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák znovu první ročník.

e)      Žák opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl, nemohl být hodnocen nebo mu bylo povoleno na základě žádosti rodičů a doporučení SPC opakovat ročník.

f)    K závěrečným zkouškám postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů.

 

 

2.       Výchovná opatření:

 

a)    Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Uděluje či ukládá je ředitel školy nebo třídní učitel.

 

b)     Pochvaly žákům uděluje třídní učitel nebo ředitel školy za vzorné plnění školních povinností, za reprezentaci na sportovních a kulturních akcích, soutěžích a přehlídkách, za mimořádné aktivity.

 

c)  V případě závažného porušení povinností stanovených školním řádem (včetně projevů šikanování: násilí, omezování osobní svobody, ponižování,…vůči žákům nebo skupinám žáků v prostorách školy a při školních akcích; svévolného opuštění školy před ukončením vyučování; neomluvených absencí) jsou žákovi udělena tato kázeňská opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování  (2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé).  

 

 

Napomenutí třídního učitele: 1-10 neomluvených hodin, neplnění školních povinností (příprava na vyučování, úmyslné narušování výuky), neslušné jednání s ostatními žáky a zaměstnanci školy, projevy šikanování – omezování osobní svobody, ponižování, drobné krádeže.

 

Důtka třídního učitele: 11-15 neomluvených hodin, opakované neplnění školních povinností, nevhodné jednání s ostatními žáky a zaměstnanci školy, kouření v prostorách školy a v době školního vyučování, projevy šikanování – slovní napadení, výhrůžky, svévolné opuštění školy před ukončením vyučování.

 

Důtka ředitele školy: 16-24 neomluvených hodin, opakované neslušné a vulgární jednání se žáky a zaměstnanci školy, opakované kouření v prostorách školy a v době školního vyučování, projevy šikanování –fyzické napadení,opakované vyhrožování, opakované svévolné opuštění školy před ukončením vyučování, krádeže drobných předmětů a menšího obnosu peněz, nošení a používání nebezpečných předmětů ohrožujících bezpečnost a zdraví žáků, nošení a distribuce návykových látek a alkoholu

 

2 z chování: dopustí-li se žák závažnějšího přestupku proti školnímu řádu nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků (přes důtku ředitele), 25- 50 neomluvených hodin, projevy šikanování – násilí, omezování osobní svobody, psychické týrání, krádeže cenných předmětů a většího obnosu peněz, požívání alkoholu a návykových látek, narušuje činnost kolektivu.

3 z chování: dopustí-li se žák závažného přestupku proti školnímu řádu nebo se opakovaně dopustí přestupků (přes 2 z chování), 51 a více neomluvených hodin.

 

 

IX. Pravidla  pro seznámení žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

1.     Žáci jsou s pravidly školního řádu seznamováni při nástupu do každého ročníku školy a poté na třídnických hodinách.

 

2.     Zaměstnanci a pedagogičtí pracovníci jsou se školním řádem seznámeni na pedagogické radě a při nástupu do zaměstnání, prostudují jeho zásady a vhodným způsobem je objasní žákům.

 

3.   Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole – na úřední desce , ve sborovně, výtisk je poskytnut každému pedagogickému pracovníkovi.

 

4.   Zákonní zástupci jsou o jeho obsahu informováni na třídních schůzkách, je dostupný na www stránkách školy.

 

5.       Každá změna školního řádu projednána a schvalována školskou radou.

 

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1.       Školní řád je závazný pro všechny pracovníky a žáky.

 

2.       Pokud dojde ke změnám v platnosti obecných předpisů, budou příslušná ustanovení vnitřního řádu upravena, formou dodatků, nebo vydáním nové interní normy.

 

3.       Školní řád Praktické školy jednoleté byl projednán a schválen školskou radou dne 28. 8. 2006.

 

                                                        Mgr.Danielková Drahomíra

 

           ředitelka školy